• Home
  • Privacy Statement

Privacy Statement

Het privacyreglement is van toepassing op alle patiënten van de Rugpoli.Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met in het kadervan zorg- of hulpverlening gehouden persoonsregistraties, gehouden door de individueleberoepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
ALGEMENE BEPALINGEN

1. Begripsbepalingen

1.1 Persoonsgegevens

Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.

1.2 Medische of psychologische gegevensPersoonsgegevens, direct of indirect betrekking hebbend op de lichamelijke of geestelijkegesteldheid van geregistreerden, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied vande gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening.

1.3 PersoonsregistratieEen samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbendegegevens, waaronder medische of psychologische gegevens, voor zover deze in het kader vande zorgverlening zijn verzameld.

1.4 Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratieHet bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in depersoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verbandmet andere gegevens, zijn verkregen.

1.5 Houder van de persoonsregistratieDegene die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie en verantwoordelijk is voor denaleving van de bepalingen van het reglement.

1.6 GeregistreerdeDegene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.7 Bewerker van de persoonsregistratieDegene, niet behorend tot de organisatie van de houder, die het geheel of een gedeelte vande faciliteiten onder zich heeft, waarmee een persoonsregistratie, waarvan hij niet de houderis, wordt gevoerd.

1.8 Gebruiker van de persoonsregistratieDegene die geautoriseerd is gegevens in de persoonsregistratie in te voeren en/of te muteren,dan wel van enigerlei uitvoer van de persoonsregistratie kennis te nemen.

1.9 RegistratiekamerDe Registratiekamer, ingesteld bij artikel 37 Wet persoonsregistraties.

1.10 KlachtencommissieDe commissie die belast is met de behandeling van klachten op het gebied van depatiëntenzorg.

2. Reikwijdte van het reglement

Dit reglement geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens, geautomatiseerd of nietgeautomatiseerd, gevoerd in de Rugpoli door medewerkers van de Rugpoli en door in de Rugpolitoegelaten beroepsbeoefenaren.

KENMERKEN VAN DE PERSOONSREGISTRATIE

3.Doel van de persoonsregistratie

3.1 Doel van dit reglement is een praktische uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens, en indien van toepassing, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

4. Werking van de persoonsregistratie

4.1 persoonsgegevens worden voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.

4.2 De houder is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de persoonsregistratie. Zijn handelen met betrekking tot de werking van de persoonsregistratie en de verstrekking van gegevens uit die registratie wordt beperkt door dit reglement. De houder is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement.

4.3 De houder verplicht de bewerker dit reglement na te leven. De taken, rechten en verplichtingen van de bewerker worden door de houder schriftelijk vastgelegd. De bewerker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Hij treft de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur, programmatuur en de gegevens waarmee de persoonsregistratie(s) wordt/worden gevoerd. De ter zake getroffen regeling(en) is/zijn bij de bewerker in te zien.

4.4 De houder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie(s) tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of het gedeelte van de faciliteiten, die hij onder zich heeft.

5. Opgenomen gegevens

De persoonsregistratie bevat ten hoogste de volgende gegevenscategorieën:

- personalia/identificatiegegevens,

- financieel/administratieve gegevens,

- medische en psychologische gegevens.

VERTEGENWOORDIGING
6. Vertegenwoordiging

6.1 Indien de geregistreerde jonger is dan achttien jaar, treden de ouders, die de ouderlijke macht uitoefenen dan wel de voogd in de plaats van de geregistreerde.

6.2 Indien de geregistreerde de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het mentorschap is ingesteld - in dit geval treedt de curator of mentor in diens plaats, dan treedt degene in de plaats van de geregistreerde die door hem daartoe op een eerder moment schriftelijk is gemachtigd. Ontbreekt zodanige persoon of treedt deze niet op, dan treedt in plaats van de geregistreerde diens echtgenoot of andere levensgezel, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, diens ouder, kind, broer of zus, tenzij deze persoon dat niet wenst.

6.3 Indien de geregistreerde de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, heeft hij de mogelijkheid een ander persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats te treden.

6.4 De persoon die in de plaats treedt van de geregistreerde, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de geregistreerde zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken.

6.5 De houder komt zijn verplichtingen die voortvloeien uit wet en reglement na jegens de vertegenwoordiger van de geregistreerde, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed houder.

RECHTEN VAN GEREGISTREERDEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
7. Kennisgeving

7.1 De houder zal door middel van een algemene kennisgeving het bestaan van de registratie(s) en van dit reglement vermelden, alsmede daarin aangeven op welke wijze het reglement kan worden ingezien en verkregen en nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen.

7.2 Indien andere doelen dan zorgverlening en zorgondersteuning een doelstelling vormen van de registratie(s), heeft de houder de plicht de geregistreerde vooraf gericht te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd, een en ander met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde.

8. Verstrekking van gegevens

8.1 Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in de leden 2, 3 of 4 is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte toestemming van de geregistreerde vereist. Indien verstrekking buiten de doelstelling van de registratie valt, dient de toestemming schriftelijk verleend te worden.

8.2 Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming van de geregistreerde worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan: degenen, die rechtsreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de geregistreerde, tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben; aan ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekeraar.

8.3 Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele persoon herleidbaar zijn, kan de houder beslissen deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de registratie.

8.4 Persoonsgegevens kunnen alleen dan zonder toestemming van de geregistreerde ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek op het gebeid van de volksgezondheid worden verstrekt, indien aan tenminste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. het vragen van de gerichte toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en voorzien is in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig wordt geschaad;

b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

Voorts is dit slechts mogelijk indien:

-het onderzoek een algemeen belang dient,

-het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd,

-de betrokken patiënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt, en

-het onderzoek wordt verricht conform de gedragscode gezondheidsonderzoek van de Raad voor Gezondheidsonderzoek en de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. Bij een verstrekking overeenkomstig dit lid wordt daarvan aantekening gehouden in het dossier.

8.5 Van alle gegevensverstrekkingen aan derden anders dan op grond van lid 2 en 3 wordt door de houder een register bijgehouden. De in dit register vermelde gegevens worden gedurende twee kalenderjaren bewaard, tenzij zij in het kader van een procedure langer bewaard moeten blijven. De houder deelt de geregistreerde op diens verzoek schriftelijk binnen vier weken mede of zijn/haar persoonsgegevens in het jaar voorafgaand aan het verzoek uit de persoonsregistratie(s) aan derden zijn verstrekt.

9. Toegang tot persoonsgegevens

9.1 Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens de beroepsbeoefenaar die deze gegevens heeft verzameld (de houder), diens waarnemer, alsmede ten behoeve van de praktijk werkzame personen voor zover deze in het kader van hun werk daartoe zijn gemachtigd door de houder. De gebruikers van de registratie(s) zijn bij functie en zo mogelijk bij naam genoemd in bijlage D, welke een geheel met dit reglement vormt en in het bezit is van de houder. Bij de in deze bijlage genoemde personen wordt aangegeven tot welke persoonsgegevens zij toegang hebben. Voorts hebben tot de persoonsgegevens toegang de eventuele bewerker en, na overleg met de houder, de door deze schriftelijk aangewezen personen, voor zover dit in het kader van de bewerking noodzakelijk is.

10. Inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

10.1 De geregistreerde heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens.

10.2 De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden.

10.3 Een mogelijke beperkingsgrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de houder daaronder begrepen.

10.4 Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht. In bijlage F bij dit reglement wordt geconcretiseerd wat onder een redelijke vergoeding wordt verstaan.

11. Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen persoonsgegevens

11.1 Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de geregistreerdem afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

11.2 De geregistreerde kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen.

11.3 De geregistreerde kan verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens.

11.4 De houder deelt zijn beslissing binnen acht weken na ontvangst van het verzoek tot correctie of vernietiging schriftelijk aan de geregistreerde mee. Een weigering is met redenen omkleed.

11.5 De houder draagt zorg dat en beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

11.6 De houder vernietigt de gegevens binnen dertien weken na een daartoe strekkend verzoek van de geregistreerde, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijke belang is voor een ander dan de geregistreerde, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

12. Bewaartermijnen

12.1 Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de houder vast hoelang de in de registratie(s) opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is in beginsel tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer dan redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. De bewaartermijn wordt vermeld in bijlage E, welke wordt geacht een geheel te vormen met dit reglement.

12.2 Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de desbetreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van een jaar.

Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de geregistreerde, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de geregistreerde en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

13. Overdracht van opgenomen persoonsgegevens

13.1 De geregistreerde heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens te doen overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen houder. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de houder. De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift dan wel worden opgeschort voor zover de houder jegens de financier van de verleende zorg tot bewaring gehouden is of indien ter zake van die zorg een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

13.2 In geval de houder het voornemen heeft tot overdracht van door hem gehouden persoonsgegevens in verband met de beëindiging van diens praktijk, dient de houder door middel van een (herhaalde) advertentie in een of meer regionale kranten of een maatregel van gelijke strekking geregistreerden over de voorgenomen overdracht te informeren, opdat deze voldoende kans wordt geboden tegen het voornemen bezwaar te maken.

14. Klachten

14.1 Indien de geregistreerde van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de houder van de registratie.

14.2 Indien dit voor de geregistreerde niet leidt tot een voor hem acceptabel resultaat, heeft de geregistreerde de volgende mogelijkheden. Deze kan gebruik maken van een functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling. De geregistreerde kan zich ook tot de Registratiekamer wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de houder. Dit dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na ontvangst van het antwoord van de houder of, indien de houder niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, binnen acht weken na afloop van die termijn. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid een beroep te doen op de rechter waarvoor dezelfde termijn geldt als voor het inschakelen van de Registratiekamer.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

 15. Looptijd van de registratie

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie(s), zoals aangegeven in de in artikel 4 genoemde bijlage B.

16. Wijziging van het reglement

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de houder. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan belanghebbenden.

17. Inwerkingtreding

Dit reglement is per 08-03-2008 in werking getreden en bij de houder in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs afschrift van dit reglement worden verkregen. Het gehele reglement is op verzoek in te zien bij de Rugpoli.